Avardumise Keskus

ARHAILISTE TRADITSIOONIDE KESKUS
"Terviklik Maailm"


AVASTA ISEENNAST JA MAAILMA

filosoofilis - praktilise eneseavardamise süsteemi

“Mängud Teadvuse Avarustes ”

kaudu.

 


Põhjalik Sergei Strekalovi artikkel "Mängud Teadvuse Avarustes " toimuvast (vene keeles)

 

"Mängud Teadvuse Avarustes" on holistlik, filosoofilis - praktiline, terviklik enesearendamise süsteem, mille eesmärgiks on:

Aidata kaasa inimeste püüdlustele isiklike kogemuste kaudu oma loomulikke andeid ja võimeid avastada, arendada ning igapäevaelus realiseerida.

Võimaldada iseeneselt õppimise oskuse õppimist.

Et inimesed saaksid selgusele jõuda selles, mis segab ja takistab neid kodus ja peresuhetes, tööl, oma sisemaailmas ja ka välises maailmas harmooniliste ja rahulolu pakkuvate suheteni jõudmast ning kuidas igapaevaelu sündmuste kaudu rahulolu ja harmooniani jõuda – selleks kasutame oluliste eluvaldkondade modelleerimiseks programmi “Mängud Maailmades” erinevatel seminaridel erinevaid harjutusi, ülesandeid, mänge, rollimänge ja situatsioone.
“Mängud Maailmades” aitab osalejatel avastada uusi võimalusi, kuidas luua koju rohkem hingesoojust, armastuse ja ohutuse tunnet.
Aitab selgusele jõuda, mis on Töö ja kuidas luua temaga parem kontakt, et teenida rohkem raha.
Kuidas ellu jääda tänapäeva kiiresti muutuvas, sündmusterohkes maailmas ja ka iseendaga üksi olles.

Filosoofilis - praktiline enesearendamise süsteem
"Mängud Teadvuse Avarustes "
põhineb terviklikul sisemise ja välise maailma tajumisel ning mõistmisel, et:

Kogu “Universum” on lõputu hulga erinevate, kuid üksteisega seotud maailmade (ilmaruumide)läbipõimunud “kogum”.
Reegleid jälgides, saab nendesse omal valikul siseneda, neid teadvustada, nendelt õppida ning neist väljuda.
Kõik on kõigega seotud ning algolemuselt samane.
Informatsioon, energia ja materjal on lahutamatult ühtne ning kogemustes üksteiseks teisendatavad.
Teadlikkuse uus kvaliteet (Vaimne terviklikkus) sünnib polaarsete väärtuste sulandumisel.
Inimese isiksus ja kogu tema elu toetub viiele põhilisele eluvaldkonnale ehk toetuspunktile:
1.Perekond ja inimsuhted.
2.Töö ja suhted tegudesse.
3. Inimese sisemine maailm (mõtted, tunded, soovid, teod, tervis jne).
4. Inimest ümbritsev väline maailm.
5. Vaimsus.

Seminaride tsükli kestvuseks on planeeritud kolm aastat ning see sisaldab seitset nädalast, suhtelises eraldatuses toimuvat väljasõiduseminari kolme kuni neljakuuliste vaheaegadega, kahte kahenädalast šamanistlikku telklaagrit looduses ning regulaarseid praktilisi lühikohtumisi. Lisaks toimuvad täiendusena nädalalõpuseminarid kõige erinevamatel teemadel ning rännak – reisid oma - ja võõraste kultuuritraditsioonide tundma õppimiseks.

I etapi seminaride loetelu

 • O aste – “Elutee” . Enesearendamise süsteemi “Mängud Maailmades” sissejuhatav seminar. Eluratas. Sise ja välismaailma keeled. Sünd ja sünnitraumad, vanemad ja kasvatus, tervis, surm.
 • I aste – “Sissejuhatus endasse”. Ego ja teadlikkus, illusioonid ja tegelikkus.
 • II aste – “Keha ja materiaalne maailm”. Kehalisus, tervis, eneseregulatsioon, haigused ja tervendamine, aistingud, teod ja tahe.
 • III aste – “Tunded ja energiate maailm”. Seminar energeetilisest tundlikkusest ja emotsionaalsest inteligentsusest.
 • IV aste – “Sise - ja välismaailma polaarsused”. Energeetilised teadvuse avaldumis vormid meie sees ja meie ümber, Sise – ja välismaailma harmoniseerimise ja tasakaalustamise põhiprintsiibid. Rollid ja nende kujunemine.
 • V aste – “Mehelik ja naiselik maailm”. Naiselik ja mehelik pool inimese mõtetes, tunnetes, tegudes ning nende polaarsuste avaldumine looduses.
 • VI aste – “Vaikuse ja tähelepanu maailm”. Meeleorganite ja tähelepanu aparaadi uute võimaluste kasutama õppimine.
 • Kaks suvist šamaanilaagrit. “Šamanistlik sise – ja välismaailma tajumine”. Loodusrahvaste elamise filosoofia ja praktikad.
 • VII aste – “Mängud Maailmades”. Kogu eelnevat kokkuvõttev , seminar, mida viib läbi Sergei Strekalov.

Kui inimene lahendab oma “probleemid” ja “ühekülgsused” esimeses neljas elu põhivaldkonnas, siis ilmtingimata sünnib temas uus sisemine kvaliteet – Vaimne terviklikkus. Selline on oma arengus eluratta servadelt keskme suunas liikuva inimese arengutee. Selline on iseenese kokkukogumise tee.

Selle kolme aasta jooksul on võimalik arendada endas süvaoskusi järgmiste eluvaldkondade valdamisel:

 • Inimsuhete kujunemine ja nende sisemised tasakaalustamise oskused.
 • Kannatuste ja haiguste tekkimise, arenemise ja avaldumise seaduspärasused. Tervendamise alused.
 • Oskus püstitada ja saavutada eesmärke.
 • Eneseabi kehalised, energeetilised ja informatiivsed meetodid
 • Kehaline, energeetiline ja informatiivne tundlikkus, meeleorganite unustatud kasutusvõimalused.
 • Loov hingamine. Hingamisprotsessi teadlik kasutamine eneseregulatsiooniks igapaevasündmuste kontekstis.
 • Sisemaailma ja välise maailma tajumise ja teadvustamise mehhanismid.
 • Teadvustamise protsessi teadlik jälgimine ja suunamine.
 • Tähelepanu aparaadi (esimene, teine ja kolmas tähelepanu) valdamine.
 • Muutunud teadvuse seisundid ja nende praktiline valdamine.
 • Šamanistlik maailmanägemine. Meelerännakud ja alternatiivne tajumine.
 • Loodusrahvaste elamise ja eneseregulatsiooni filosoofia ja praktikad.

Omandatud teadmised ja oskused võimaldavad:

Parendada inimsuhteid oma peres ning väljaspool pereringi - luua avatusel ja mõistmisel põhinevaid inimsuhteid.
Parendada ja harmoniseerida seda, mis toimub töökeskkonnas - tunda rahulolu kõige erinevamatest töödest, tegemistest ja suhetest. Teenida niipalju raha, kui on antud hetkel vajadus.
Parandada oma kontakti ümbritseva keskkonnaga, loodusega – välise maailmaga. Omada emotsionaalset ja adekvaatset suhtestumist välistesse sündmustesse.
Mõista iseennast sügavuti. Omada ja arendada igapäevaelus elujõulist, paindlikku ja tervet keha.
Mõtelda nii spontaanselt ja loominguliselt, kui ka ratsionaalselt ja analüütiliselt.

Praegult 7 astmelist pikkade seminaride tsüklit Eestis ei toimu.
Toimuvad nende baasil ülesehitatud lühiseminaride tsüklid.

 

Lähim seminar - laagrite tsükkel toimub 2009 aasta maist - septembrini

 

Kogu selle filosoofilis - praktilise enesearendamise süsteemi on loonud Sergei Strekalov,

kes on sulandanud terviklikult paljud tänapäeva psühholoogia (K. Jungi arhetüüpide teooria, trans – personaalse psüholoogia, gestalt teraapia, dialoogid sisemiste häältega, NLP, hingamise psühhotehnikad nagu reböfing, holotroopne hingamine ja integreeriv hingamine, jne), erinevate vaimsete traditsioonide (tolteekide filosoofia, taoism, sufism, jooga, tsi – gun, dzen), religioonide (kristlus, budism, islam, hinduism) , kui ka šamanismi praktikad ja filosoofilised alused. Samuti isiklikud mõtlustes saadud mõistmised ja avastused.
On nii tuntud, kui ka täiesti uusi, maailmapraktikas seni kirjeldamata teoreetilis – praktilisi lähenemisi inimesele ja maailmale.
Tänu viimastele on osutunud võimalikuks ohutult teadvustada ja toimida sisemaailma nendesse valdkondadesse, mille kirjeldamisega siiamaale ollakse raskustesse sattunud, kuid mis otseselt määravad ära meie tervise, suhtumised ja suhted, meie mõtlemise kui ka ümbritsevate sündmuste iseloomu.

EDUKAT ENESEAVASTAMIST, ENESEARENDAMIST JA AVASTATU ELLU RAKENDAMIST!


Avardaja OÜ  e - kiri: terviklik1 ät terviklik.ee
Tõnu Talimaa   tel: +372 55 646 987
EST  RUS
Uudised
isiksuse transformatsiooni süsteem Mängud teadvuse avaruses
--------
Arhailiste Traditsioonide Keskus
Keskuse kasutusvõimalused
Trummi ja flöödipood
Asukoht
--------
Megaliitehitised
Rituaalid
Fotogaleriid
--------
Ürituste aastaplaan
Kontakt ja tutvustus
Artiklid
Annetuskeskkond
Arhiiv üritustest
--------

Nimi
Email

236VIDEOD JA AUDIOD

Video ja Audiomaterjalid
Arhailiste Traditsioonide keskusest ja 
Tõnu Talimaa tegemistest.


    

2014  aasta augustis SHAMAANIPÄEVADEL tehtud film
shamaaniolemisest ja praktikat


Šamaanifestival
ŠAMAANIPÄEVAD 2022
21 - 24 Juulil
Indiaani hingeflöötidw meisterdamise
töötuba
21 - 22 mai
 


TRUMMI - JA
FLÖÖDIKODA
 

 SHAMAANIPÄEVAD 2023


SHAMAANIRESTORAN