Avardumise Keskus

ARHAILISTE TRADITSIOONIDE KESKUS
"Terviklik Maailm"

ENESEARENDAMISE PROGRAMM

“MÄNGUD TEADVUSE AVARUSTES ”

ETTEVALMISTAV KURSUS

0-ASTE “Elutee”    

See seminar on sissejuhatuseks 2,5- 3 aastat kestvale koolitusprogrammile, on linnaseminar ja kestab 7 päeva, tööpäevadel õhtuti ja nädalavahetustel pika päeva.

Ettevalmistav kursus on kolmeosaline.

ESIMENE OSA: suunab mõtlema küsimustele
· “kes ma olen?”,
· “millised on minu elamise strateegiad ja kuidas need avalduvad minu elus?”.

TEINE OSA: tutvustab üldkursuse erinevaid seminare.
· Annab ettekujutuse isikliku ajaloo tekkemehhanismidest,
· kuidas meie suhted ema ja isaga mõjutavad sündmusi meie elus ja meie füüsilist tervist.
· Esivanemate kanali kui jõu seos meie pärilikkusega.

KOLMAS OSA: on suunatud iseenda sünni ja surma protsesside ning nende tagajärgede mõistmisele
· viljastumis- ja sünnimomendi vaheliste kogemuste mäletamine.
· Sünni protsessi mõju meie elusündmuste kujunemisel.
· Sünnitraumade tagajärjed meie tervisele (n.n ravimatud haigused),
· surma igapäevane kohalolek meie elus,
· surematuse filosoofia,
· isikliku Surmaga kohtumise rituaal.
· Lõpeb rituaaliga “Sünnikanal”.    

“Elutee” on ainuke linnaseminar. Siin selgitatakse programmi eesmärke, antakse arusaam õppemeetoditest ning tutvustatakse terminoloogiat, mis on kogemuste omandamise protsessis kasutusel.
 
 

PÕHIKURSUSE PROGRAMM

7 ASTET + 2 LAAGRIT
2,5 – 3 AASTAT
Praegult toimuvad seminarid sellises mahus Venemaal, Sergei Strekalovi läbiviimisel.

KÜMNEPÄEVASED  VÄLJASÕIDUSEMINARID  SUHTELISES  ERALDATUSES.

I aste: “Sissejuhatus endasse”

Seminar jätkab ettevalmistava kursuse teemasid.

 Põhiteemad:
· Jõud ja energia.
· Isiklik ajalugu (karma).
· Inimese kolm süsteemi: informatsiooniline, energeetiline ja füüsiline.
· Sisemaailma erinevad keeled (mõtted, tunded, emotsioonid, aistingud).
· Südamega tee.
· Tegemine ja mittetegemine.
· Ego ja antiego.
· Hingamise tähtsus. Pausideta hingamine.
· Kuue tunde süsteem.
· Isikliku ajaloo läbivaatamise ja transformatsiooni võimalused ja milleks seda vaja on.
· Sotsiaalsete sündmuste jõu kasutamise võimalused elus.
· Türannid ja väikesed türannid ehk suured ja väikesed manipulaatorid meie elus.
· Toimuvale tähtsuse omistamine ja mitteomistamine. Klammerdumine veendumuste ja kujutluste külge.
· Iseenese sisemaailma jälitamine ja isiklikud elamise strateegiad.
· Mitteavaldunud ja avaldunud maailmad.
· Saatuseliin.
· Inimese eneserealisatsioon.

Tervikuna võimaldab seminar sügavalt enesesse vaadata ja kogeda iseennast ning oma isiklikku ajalugu.
Omandatud praktilisi meetodeid on võimalik kasutada igapäevaelus.
 
 

II aste: “Keha ja materiaalne maailm”

Seminar on orienteeritud kõigele materiaalsele - kehaline intelligentsus

 Põhiteemad:
· Keha ja kehalisus.
· Aistingud.
· Kehaline mälu.
· Aistingud kui isiklikku ajalukku sisenemise väravad.
· Keha haiged ja terved piirkonnad.
· Energeetilis- informatsioonilised kaevud meie kehas.
· Triaad- isikliku ajaloo (karma) ühik.
· Teod ja kontakt saatusega.
· Kommunikatiivsete teede teooria.
· Kolme keskme teooria.
· Kõht, kui sündmuste salvestaja ja allikas.
· Keha piirkondade muutmise võimalused.
· Sisemiste sündmuste jõud.
· Esivanemate kanal.
· Esivanemate kanali patriarh. Tema seadused ja nõuanded. Pärilikkus.
· Esivanemate kanali abi.
· Vanemad kui väravad esivanemate kanalisse.

Seminar võimaldab:
· Õppida tundma ja praktiliselt kasutama enesetervendamise erinevaid kehalisi võtteid.
·  Õppida omama igapäevaelu sündmustes tervet, paindlikku ja lõdvestunud keha.
· Avastada endas füüsiline loomingulisus ja spontaansus.
· Mitte lennata pilvedes, vaid maanduda
 
 

III aste: “Tunded ja jõu maailm”

Seminar jõu ja energia erinevatest vormidest - emotsionaalne intelligentsus

 Põhiteemad:
· Emotsioonid, tunded, soovid.
· Keha rinnapiirkond.
· Tingitud ja tingimatu armastus.
· Jõu ja energia defitsiit ning selle avaldumine meie elus (väsimus, depressioon, lootusetus).
· Jõu ja energia kaotamise viisid.
· Jõu ja energia liigküllus (ülejääk) ning selle tagajärjed meile (kontrollimatus, impulsiivne tasakaalustamatus).
· Jõu ja energia taastamise ning suurendamise võimalused.
· Sisemine tõde.
· Maagiline ring ning selle neli teed ja suunda.
· Põhilised emotsioonid.
· Sisemised jõumanöövrid- tunnete transformatsioon.
· Isikliku ajaloo ülesehitumise skeem- olemise universaalne kood.
· Hingamise roll elus.
· Hingamise  jõud ja selle kasutamise võimalused.
· Soovide osa elus. Soovide jõud (energia). Tahe.
· Tunnete edastamine vahemaa taha ja kaitse välisenergiate eest.
· Mees- ja naisenergiate mõisted.
· Erinevad energiate ja jõudude liigid.
· Sisemised ning välised jõud ja energiad.

Seminar aitab:
· suurendada energeetilist tundlikkust.
· tutvustab tunnete maailma. õpetab tunnete maailma jälgima.
· õpetab tunnete maailmas elama ja seda muutma.
· Aitab praktikas kogeda energeetilise enesetervendamise seaduspärasusi.
 
 

IV aste: “Sisemise maailma polaarsused”    

See on üks kõige vaiksemaid, samal ajal kõige sügavamaid ja raskemaid seminare programmis - intelligentsus arukate energiate suhtes

 Põhiteemad:
· Mina paljusus.
· Isiksus ja alaisiksused.
· Teadlikkus kui dünaamiline protsess.
· Sisemaailma polaarsused. Sisemine perekond- peamised alaisiksused.
      Sisemine kriitik.
      Sisemine kontrolör.
      Sisemine kohtunik.
      Ratsionaalne mõistus.
      Sisemine laps.
      Vanemlikud ja lapselikud alaisiksused.
      Mehelikud ja naiselikud alaisiksused.
· Alaisiksuste jõud, energia ja teadlikkus.
· Loominguliste, spontaansete ja mänguliste alaisiksuste arendamine.
· Arhetüüpsete jõudude mõiste.
· Siduv mudel.
· Ennustamine ja tuleviku kogemine.
· Konfliktide ja tülide tekkimise seaduspärasused.
· Tarot kaardid.
· Ended ja ennete toojad.
· Kontakt saatusega.
· Uni ja unenägemine.
· Hatha- jooga põhikompleksi praktika

Seminar toob esile:
· sisedialoogi seaduspärasused.
· tunnete ja emotsioonide tekkimise mehhanismid.
· inimsuhete parandamise praktilised võimalused.
· isiklike strateegiate ja tegude tekkimise mehhanismid.
· võimalused aru saada ja kogeda, et kõik maailmas toimuv ei ole juhuslik.
· võimalused praktiliselt tundma õppida oma Isiksuse teadliku transformatsiooni võimalusi.
· mittetraditsionaalse tajumise tekkemehhanismid.
· Loomingulisuse ja loova spontaansuse
 
 

V aste: “Mees- ja naisenergiate maailm” Artikkel ,,Mees ja naisenergiad inimestes''

Fotod

Seminar on maailma dualismist (kahesusest) ja inimeste jagunemisest kaheks sooks.

Põhiteemad:
· Mees- ja naisenergiad.
· Sisemine mees ja sisemine naine; nendevahelised suhted.
· Keha mees- ja naispool.
· Esivanemate ja lapsepõlve roll meie praeguste jin- ja yang- energiate vahekorrale.
· Puudutused ja seks inimeses.
· Armumise ja partnerite valiku seaduspärasused.
· Jin- ja yang- energiate sisemise ümberpaigutamise võimalused.
· Isiklik mehelik ja naiselik ajalugu.
· Tunnete ja soovide roll.
· Vendlus ja õeks olemine.
· Mehelik tee ja Naiselik tee.
· Mees- ja naisenergia initsiatsioon.
· Armastuse jõud.

Seminar:
· aitab selgusele jõuda vastassooga suhtlemisel tekkivates raskustes.
· õpetab juhtima sisemisi In ja Jan  energiaid .
·  võimaldab õppida vaatlema maailma vastassoo silmade läbi.
· Võimaldab kogemuslikult mõista MEES (animus)-ja NAIS   (anima) ARHETÜÜPIDE olemust.
 
 

VI aste: “Vaikuse- ja tähelepanumaailm” - informatiivne intelligentsus

Seminar toimub seitsmepäevase vaikimise tingimustes

Põhiteemad:
· Sisedialoog ja Jõu esimene ring.
· Sisemine vaikus.
· Tähelepanelikkus.
· Esimene ja teine tähelepanu.
· Kolmanda tähelepanu mõiste.
· Staatilised ja dünaamilised mõtlused
· Meditatsioonid on suunatud isikliku sisedialoogi ja mõtlemisprotsessi uurimisele.
· Harjutustekompleksi “Chi-gung” praktika.

Seitsmepäevase vaikimise tulemusena:

· tekivad teadliku kõne ja teadliku vaikimise harjumused ning sisedialoogi piiride ja intensiivsuse teadvustamine.
· Tekib teadlik iseenda mõtteprotsesside vaatlemise võime.
· Tekivad praktilised oskused oma Meele kiireks vaigistamiseks.
· Areneb juurdepääs intuitiivsele ehk vaikusest tulevale teadmisele.
 
 

VII aste: “Mängud  maailmades”

Üldkursust kokkuvõttev seminar.

Põhiteemad:
· Raskust valmistavate küsimuste ja teemadega tegelemine.
· Kogu kursuse läbivaatus.
· Perspektiivsed suunad edaspidiseks individuaalseks arenguks.
· Individuaalsed konsultatsioonid.
· Individuaalse liini, reinkarnatsiooni ja proinkarnatsiooni teraapia alused.
· Esivanemate kanaliga ja patriarhiga kohtumise rituaal.
· Arhetüüpide energia.
· Esimene, Teine ja Kolmas tähelepanu.
· Sissejuhatus teadlikku unenägemisse.

Seminar on ainult neile, kes on läbinud kõik üldkursuse seminarid.
 
 

KEMP-LAAGER     

Fotod

Suvine šamanistlik  seminar- laager looduslikes tingimustes.

  14- päevane telklaager ürgmetsas, veekogu ääres või mägedes- suhtelises eraldatuses.
 Üldkursuse raames on ette nähtud ühest laagrist osavõtt suve jooksul, s.o kaks laagrit üldkursuse jooksul.
   Ühel suvel toimub 3- 4 laagrit erinevates regioonides.

Kõikidel laagritel on sarnane programm.
Põhiteemad:
· Jõukõnnak, Jõujooks.
· Maagiline ring ja Maagilised väravad.
· Šamanistlikud teekonnad alumisse ja ülemisse ilma.
· Välismaailma suhtes ülitundliku taju arendamine.
· Kuulmise ja nägemise ebatavalised kasutamise võimalused- kurtpimedate meditatsioonid.
· 40- 45 km. täisvarustusega rännak kaemuste ja vaimsete liitlaste otsimiseks.
· Jõu- ja Jõuetusepaigad ning piirkonnad looduses.  Nende avastamine “nägemise” ja “kuulmise” abil, nendega “suhtlemine” ja nende igapäevaelus kasutamise võimalused.
· Suhtlemine stiihiatega- tule, vee, õhu ja maaga.
· Higistamistelgirituaal.
· Hingamismeditatsioonid vees.
· Alpinismi alused ja puudel ronimine.
· Puudel ööbimine.
· Talismanid. Nende valmistamine ja jõuga laadimine .
·  Vaimsetele liitlaste materiaalse vormi andmine ehk jõukilpide ehitamine.
Laagris on võimalik:
· Puhastuda  kehaliselt, hingeliselt ja vaimselt.
· Õppida kasutama kõndimist ja jooksmist enesetervendamise ning jõu taastamise vahendina
· Õppida praktiliselt kasutama Maagilist Ringi(Teadmiste Ratast)
· Arendada endas visuaalse, helilise ja kehalise mittetraditsionaalse tajumise võimeid.
· Lihtsalt meeldivalt ja aktiivselt puhata.

Laagrid on suunatud Põhja – ameerika indiaanlaste traditsiooni tutvustamisele, seal sisalduvate võimaluste ja meetodite omandamisele ning rakendamisele igapäevaelus.

Põhikursuse programmi läbides on võimalik endas arendada oskused ja võimed, mis võimaldavad
· omada kohanemisvõimelist, paindlikku ja tervet füüsilist keha.
·  võimet tunnetada ja        teadvustada kõige erinevamaid tundeid ja emotsioone ning nende varjundeid.
· Jälgida, teadvustada  ja juhtida oma mõtteprotsesse.
· Omada kontakti intuitiivse, ehk sisemisest vaikusest tuleva teadmisega.
 
 

Peale põhikursuse läbimist on võimalik  jätkata enesearendamist programmi teises etapis, mis on arvestatud ka 2-3 aastale.

II etappi kuulub rida seminare:

1. Dialoog maailma polaarsustega  I

2. Dialoog maailma polaarsustega  II

Need kaks seminari jätkavad süviti liikumist IV Astme teemadesse, mis käsitlesid isiksuse struktuuri - alaisiksusi ja sisemisi polaarsusi meis.

Nendel kahel seminaril on võimalus
· Süviti tundma õppida oma sisemist energeetilist e. seisundilist perekonda
· Kohtuda sisemise patriarhiga, kui eraldiseisva esivanemate kanali( pärilikkuse) jõuga.
· oma isikliku varju tundma ja valdama õppimine.
· Jumalikud ja Deemonlikud jõud inimeses ning inimkonna kollektiivses alateadvuses.

3.Teadlik unenägemine

See on seminar unenägude maailmadest. Mismoodi nendes teadlikult orienteeruda ja teadlikku unenägemist igapäevaelus  kasutada.

4.Laagrid mägedes

 

Šamanistlikud teemad: Väekilbid , väeesemed, väetantsud, väelaulud. Müsteeriumid. Taotluse ja tahte valdamine jne.

5.Puhas keha.

 Organite puhastamise meetodid. Seminar paastumisega.

6.Kehalisuse tee

Süviti töö energo-informatiivsete kaevudega meie kehas. Teha põhjalikult selgeks ja kinnistada praktiliselt füüsilise keha transformatsiooni võimalused ja meetodid.

7.Hingamise maagia

Teemad ja praktikad mis avavad hingamise seosed ja toimed energiate, emotsioonide, mõtete, füüsiliste protsessidega ning  erinevate hingamisviiside toimed nendele.


Avardaja OÜ  e - kiri: terviklik1 ät terviklik.ee
Tõnu Talimaa   tel: +372 55 646 987
EST  RUS
Uudised
isiksuse transformatsiooni süsteem Mängud teadvuse avaruses
--------
Arhailiste Traditsioonide Keskus
Keskuse kasutusvõimalused
Trummi ja flöödipood
Asukoht
--------
Megaliitehitised
Rituaalid
Fotogaleriid
--------
Ürituste aastaplaan
Kontakt ja tutvustus
Artiklid
Annetuskeskkond
Arhiiv üritustest
--------

Nimi
Email

175VIDEOD JA AUDIOD

Video ja Audiomaterjalid
Arhailiste Traditsioonide keskusest ja 
Tõnu Talimaa tegemistest.


    

2014  aasta augustis SHAMAANIPÄEVADEL tehtud film
shamaaniolemisest ja praktikat


Šamaanifestival
ŠAMAANIPÄEVAD 2022
21 - 24 Juulil
Indiaani hingeflöötidw meisterdamise
töötuba
21 - 22 mai
 


TRUMMI - JA
FLÖÖDIKODA
 

 SHAMAANIPÄEVAD 2023


SHAMAANIRESTORAN